Gå til hovedinnhold

Søk

Ditt søk etter «» fant følgende:

Miljøtilstand og utvikling i alle norske havområder – rapport fra Overvåkingsgruppen 2023

Overvåkingsgruppens statusrapport er nå for første gang gitt som en felles vurdering av miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Samlet sett viser rapporten at klimaet har endret seg i alle...
18.04.2024

Statusrapporter

Overvåkingsgruppen har produsert en rekke statusrapporter for norske havområder.  I de senere år (2011-2020) har statusrapportene blitt oppdatert hvert 3. år for hvert havområde. Fra 2021 vil det bli produsert korte statusrapporter av alle tre havomr...
29.02.2024

Møtekalender og referater

Overvåkingsgruppen har 4 årlige møter hvor sekretariatet i Overvåkingsgruppen og alle samarbeidspartnere møtes. Det er avtalt ett fysisk møte hvert år.
29.02.2024

Om Overvåkingsgruppen

Overvåkingsgruppen, etablert i 2006, har ansvaret for miljøovervåkingen av de marine økosystemene i norske havområder, og jobber som en rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlig økosystembasert forvaltning av norske havområder.  
28.02.2024

Eksterne lenker

Miljøstatus.no – Viser miljøets tilstand og utvikling i Norge Faglig forum for norske havområder – Leder av arbeidet for det faglige grunnlaget for havforvaltningsplanene Regjeringen.no – Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene
28.02.2024

Forside

28.02.2024

Sitemap

28.02.2024

Søk

28.02.2024

Overvåkingsgruppen

28.02.2024

Midlertidig opphold i oppvarmingen av Barentshavet

Siden 1980-tallet har det vært en markert temperaturøkning i Barentshavet. De siste 4-5 årene har dette endret seg, og temperaturen hadde i 2019 gått tilbake til samme nivå som tidlig på 2000-tallet. Utbredelsen av havis har også økt og iskantsonen trukket...
08.02.2022

Fortsatt god miljøtilstand i Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, med få unntak. Det er ikke funnet tydelige effekter av klimaendringer i økosystemet. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Norskehavet.
16.05.2019

Økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak er endret

Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer. Dette er konklusjonen i en ny...
02.05.2019

Barentshavet er reint og rikt

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2011. Konklusjonene er at Barentshavet er svært produktivt til å være så langt nord. Den høye algeproduksjonen gir grunnlag for svært tallrike bestander av noen få fiskearter,...
02.05.2019

Varmere og renere i Nordsjøen og Skagerrak

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak, ikke bare i overflaten men gjennom hele vannsøylen. De fleste fiskeslagene i havområdet har bestander på tilfredsstillende nivå, mens sjøfuglbestandene blir mindre. Den største endringen finnes i plantplanktonsamfunnet...
02.05.2019

Norskehavet - et produktivt område

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2012. Konklusjonene er at Norskehavet er et meget produktivt område. Det er kjerneområdet til raudåta som er fødegrunnlaget for en rekke organismer som pelagiske fiskebestander,...
02.05.2019

Fortsatt god miljøtilstand i Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god. Unntakene gjelder i første rekke sjøfugl, der flere arter har minket betydelig, enkelte mindre fiskebestander som er på lave nivå på grunn av tidligere overfiske og selarten klappmyss, som til tross...
02.05.2019

Barentshavet – Fisken har det bra, men sel og sjøfugl strever

Statusrapporten for Barentshavet for 2014 viser at det er overveiende gode forhold for flere fiskebestander. Situasjonen er ikke like lys for sjøfuglen. Bestandene minker, og flere sjøfuglarter rammes av miljøgifter og marint søppel. Ringselen og grø...
02.05.2019

Økosystemet i Barentshavet er i endring

Utviklingen i Barentshavet er dominert av store endringer på grunn av at temperaturen har økt og mengden havis har avtatt. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Barentshavet. Rapporten er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom 13 institusjoner....
02.05.2019