Gå til hovedinnhold

Om Overvåkingsgruppen

Overvåkingsgruppen, etablert i 2006, har ansvaret for miljøovervåkingen av de marine økosystemene i norske havområder, og jobber som en rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlig økosystembasert forvaltning av norske havområder.

Overvåkingsgruppen bistår faglig forum med utarbeidelsen av det faglige grunnlaget til oppdateringer og revideringer av de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.

Overvåkingsgruppens hovedmål er å vurdere miljøtilstand, samt beskrive status og utvikling av norske havområder, basert på vitenskapelig kunnskap. Overvåkingsgruppen skal løpende vurdere hvordan indikatorer og referansenivåer fungerer i overvåkingen av havområdene og etter behov utvikle nye indikatorer. Gruppen skal også bidra til utviklingen av overvåkingssystemer og overvåkingsmetodikk for norske havområder.

Som beskrevet i det nye mandatet fra 2021 vil Overvåkingsgruppen produsere årlig korte statusrapporter av alle norske havområder, hvor det hvert fjerde år produseres en mer utfyllende rapport om miljøtilstand og utvikling av alle tre havområder. Det produseres i tillegg en utfyllende rapport om miljøstatus på forurensning i de norske havområdene hvert fjerde år.

Gruppen ledes av Havforskningsinstituttet og er bredt sammensatt med deltakelse fra relevante direktorater/tilsyn og offentlige institusjoner, samt andre med forsknings- og overvåkingsvirksomhet i de norske havområdene. Overvåkingsgruppen rapporterer til Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder som består av berørte departementer under ledelse av Klima- og miljødepartementet.

Det samles inn data fra en lang rekke felt- og toktaktiviteter. Det årlige økosystemtoktet, som ledes av Havforskningsinstituttet, dekker Barentshavet og er en av de mest omfattende plattformene for overvåking i åpent hav. Det er også etablert økosystembaserte overvåkingstokt i Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Overvåkingsprogrammer som Miljøgifter i kystområdene (MILKYS), Elveovervåkingsprogrammet (RID), RAME, SEAPOPMOSJ, og MAREANO er også sentrale bidragsytere til indikatorer og statusrapporteringen.