Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Om Overvåkingsgruppen

Overvåkingsgruppen ble etablert i 2006 og er en rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlig økosystembasert forvaltning av norske havområder. Gruppen ledes av Havforskningsinstituttet, hvor sekretariatet sitter i Bergen og Tromsø. Arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene ledes av Faglig forum, og Overvåkingsgruppen bistår Faglig forum med utarbeidelsen av det faglige grunnlaget til oppdateringer og revideringer av de helhetlige forvaltningsplanene.

Overvåkingsgruppens hovedmål er å vurdere miljøtilstand, samt beskrive status og utvikling av norske havområder, basert på vitenskapelig kunnskap. Overvåkingsgruppen skal løpende vurdere hvordan indikatorer og referansenivåer fungerer i overvåkingen av havområdene og etter behov utvikle nye indikatorer. Gruppen skal også bidra til utviklingen av overvåkingssystemer og overvåkingsmetodikk for norske havområder.

Solnedgang på havet med måker i luften og kraftige bølger
Bilde tatt på økosystemtoktet i Barentshavet. Foto: Ida Vee.

Overvåkingsgruppen er bredt sammensatt med deltakelse fra relevante direktorater/tilsyn og offentlige institusjoner, samt andre med forsknings- og overvåkingsvirksomhet i de norske havområdene. Overvåkingsgruppen rapporterer til Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder som består av berørte departementer under ledelse av Klima- og miljødepartementet.