Logo-banner

Om Overvåkingsgruppen

Hvorfor ble overvåkingsgruppen etablert?

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert i 2006 som rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder.

Formålet med Overvåkingsgruppen er å bidra til god samordning av overvåkingen i norske havområder.

Overvåkingsgruppens mandat dekker alle de norske forvaltningsplanområdene; både Barentshavet og områdene utenfor Lofoten, Norskehavet og etterhvert Nordsjøen og Skagerrak.
 
Overvåkingsgruppen er bredt sammensatt med deltakelse fra relevante direktorater/tilsyn og offentlige institusjoner, og etter behov andre med forsknings- og overvåkingsvirksomhet i området.

Overvåkingsgruppen ledes av Havforskningsinstituttet, som også er sekretariat for gruppen. Sekretariatet er plassert i Tromsø, og består av 5 personer.

Overvåkingsgruppens oppgaver

Overvåkingsgruppen skal rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder. Dette gjøres ved å sammenstille relevante overvåkingsresultater og vurdere resultatene i forhold til indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser og gi en samlet vurdering av status og utvikling.

Overvåkingsgruppen skal også bidra til blant annet koordinering av overvåking i norske havområder, oppfølging og forbedring av eksisterende indikatorer og utvikling av nye indikatorer, utvikling av overvåkingssystemer og overvåkingsmetodikk for norske havområder, samt bidra til arbeidet i prosjekter og faggrupper under henholdsvis Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon og Den blandede norsk-russiske miljøkommisjon knyttet til overvåking av det marine miljø.