Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Indikatorer i norske havområder

Publisert 14.12.2022 - Oppdatert 14.12.2022

De norske forvaltningsplanene skal sikre et bedre grunnlag for å kunne gjennomføre en helhetlig forvaltning av norske havområder. Ved opprettelsen av et system for samordnet overvåking av økosystemets tilstand, ut fra et sett med representative indikatorer, så bidrar Overvåkingsgruppen med å evaluere om målene som er satt i forvaltningsplanene blir oppnådd. Et overvåkingssystem som er basert på indikatorer vil kunne gi tilbakemelding på tilstanden i de norske havområdene og danner et viktig grunnlag for evalueringsarbeidet. Selve målevalueringen gjøres av Faglig forum.

En viktig oppgave for Overvåkingsgruppen er å vurdere hvordan indikatorene og referansenivåene fungerer i forhold til overvåking av havområdene. Hver indikator og flere indikatorer i sammenheng skal kunne si noe om økosystemets tilstand og funksjonalitet, og i tillegg indikere hvorvidt forvaltningen av ressursene, miljøet og økosystemet er i henhold til oppsatte mål. Det gjøres et kontinuerlig utviklingsarbeid for å forbedre utvalget av indikatorer, og for å vurdere overvåkningsbehov.

foto av sild
Norsk vårgrytende sild i Norskehavet. Indikatoren beskriver utviklingen i gytebestanden av norsk vårgytende sild over tid. Foto: Havforskningsinstituttet

Det er totalt 122 indikatorer som dekker jevnt alle de norske havområdene og avdekker temaer som havklima, plankton, fiskebestander, bunnlevende organismer, sjøfugl og pattedyr, fremmede arter, truede arter og naturtyper, forurensende stoffer og menneskelig aktivitet. I samarbeid med sekretariatet i Overvåkingsgruppen publiserer Miljøstatus jevnlig statusoppdateringer av alle havindikatorene på miljøstatus.no. I tillegg utvikles det et sett med indikatorer for videre vurdering av økologisk tilstand for de ulike havøkosystemene.