Gå til hovedinnhold
Logo-banner
Bilde 3

Varmere og renere i Nordsjøen og Skagerrak

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak, ikke bare i overflaten men gjennom hele vannsøylen. De fleste fiskeslagene i havområdet har bestander på tilfredsstillende nivå, mens sjøfuglbestandene blir mindre. Den største endringen finnes i plantplanktonsamfunnet hvor rauåta (Calanus finmarchicus) viker plass for Calanus helgolandicus. Denne opptrer senere på året og har annet næringsinnhold enn raudåta. Dette er en endring som henger sammen med de høye temperaturene og som kan påvirke store deler av økosystemet.

Publisert 02.05.2019 - Oppdatert 02.05.2019

Dette er status for den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak slik den rapporteres av overvåkningsgruppa for helhetlige forvaltningsplaner. 

I tillegg til at høyere temperatur har ført en del av planktonartene lengre nordover, har også mengden av den småvokste Calanus helgolandicus for tredje året på rad vært høyere enn tidligere. Dette planktonet, som sammen med raudåta utgjør 80 % av planktonmengden i Nordsjøen om våren, gir dårligere næring for fiskelarver om våren enn raudåta. Denne endringen kan derfor ha stor betydning for alle ledd i næringskjeden.

Rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak er sunn og høstingen er bærekraftig. Nordsjøtorsken ikke har hatt god rekruttering siden 2000 og situasjonen for seien er usikker.

Endringer i næringstilgang er trolig årsaken til at det er mindre toppskarv, sildemåke og ærfugl i Nordsjøen.

Tilførselen av tungmetaller og mange organiske miljøgifter har gått ned siden 1990-tallet, og selv om overvåkingen tyder på at nivåene av miljøgifter er høyere i Nordsjøen og Skagerrak enn i Norskehavet og Barentshavet, er mattryggheten i stor grad vurdert som god.

Overgjødsling av næringssalter er redusert og produksjonen av planteplankton har avtatt som følge av det.

Overvåkingsgruppa har marint søppel som tema i årets rapport. Rapporten gir en grei oppsummering av kunnskapen vi har om temaet i alle våre tre økosystem. og sammenstiller blant annet resultater fra bestemte indikatorer for miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerrak som er publisert på nettstedet Miljøstatus.no.