Gå til hovedinnhold

Norskehavet

Resultat: (3)

Fortsatt god miljøtilstand i Norskehavet

16.05.2019

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, med få unntak. Det er ikke funnet tydelige effekter av klimaendringer i økosystemet. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Norskehavet.

Norskehavet - et produktivt område

02.05.2019

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2012. Konklusjonene er at Norskehavet er et meget produktivt område. Det er kjerneområdet til raudåta som er fødegrunnlaget for en rekke organismer som pelagiske fiskebestander, sjøpattedyr og sjøfugl.

Fortsatt god miljøtilstand i Norskehavet

02.05.2019

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god. Unntakene gjelder i første rekke sjøfugl, der flere arter har minket betydelig, enkelte mindre fiskebestander som er på lave nivå på grunn av tidligere overfiske og selarten klappmyss, som til tross for fredning ikke har tatt seg opp. De store kommersielle fiskebestandene, som makrell, sild og kolmule, høstes bærekraftig. Nivåene av forurensning er generelt lave i fiskefilet, men i lever fra en del fiskearter er nivåene over grenseverdier for mattrygghet.