Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Indikatorer

Forvaltningsplanen skal sikre et bedre grunnlag for å gjennomføre en helhetlig forvaltning. Dette innebærer blant annet opprettelsen av et system for samordnet overvåking av økosystemets tilstand ut fra et sett med representative indikatorer, for å kunne evaluere om målene som er satt i Forvaltningsplanen blir nådd. Konklusjonene overvåkingsgruppen trekker om tilstanden i Barentshavet på bakgrunn av indikatorene, danner et viktig grunnlag for dette evalueringsarbeidet. Selve målevalueringen gjøres av Faglig forum.

Indikatorene som er gitt i forvaltningsplanene er delvis hentet fra "indikatorrapportene" og delvis nye. En viktig oppgave for overvåkingsgruppen har vært å vurdere hvordan de foreslåtte indikatorene og referansenivåene fungerer i forhold til overvåking av havområdet. De aller fleste indikatorene fra forvaltningsplanene er presentert i denne gruppens rapporter. Noen få er ennå ikke utviklet tilstrekkelig fordi de enten mangler overvåkingsserier eller fordi det er uklart hvilke overvåkingsparametre som bør brukes.

Indikatorsystemet

Hver indikator og flere indikatorer i sammenheng skal kunne si noe om økosystemets tilstand og funksjonalitet, og i tillegg indikere hvorvidt forvaltningen av ressursene, miljøet og økosystemet er i henhold til oppsatte mål. I overvåkingsgruppens rapporter er det derfor forsøkt å gi vurderinger av hvordan indikatorene fungerer i henhold til disse kravene, og eventuelt hva som gjenstår av utvikling for å komme dit.

De fleste av indikatorene er enda ikke godt nok utviklet til å dekke alle disse aspektene. Flere av indikatorgruppene har vært gjennom en betydelig revisjon og utvikling. Spesielt gjelder dette indikatorene for forurensning og sjøfugl. Det gjenstår en del arbeid med bearbeiding og presentasjon før alle indikatorene fremstår i en form som er hensiktsmessig. Særlig er det i for liten grad satt annen kunnskap relatert til indikatorene inn i sammenheng med indikatorene. Det mangler også data for mange av indikatorene, både geografisk, over tid og for enkelte parametere. Et eksempel er indikatoren ”forurensning i grønlandssel” hvor overvåking av miljøgifter ennå ikke har blitt satt i gang.

"Indikatorrapportene", som var utgangspunktet for utvelgelsen av indikatorer, gir et godt grunnlag for å vurdere hensikten med de fleste indikatorene og hvilke vurderinger som bør gjøres opp mot indikatorene.

De første årene av gruppens arbeid ble det satt fokus på å operasjonalisere så mange som mulig av de vedtatte indikatorene, samt kartlegge hva eventuelle problemer med å operasjonalisere indikatorene bestod i. I tillegg ble det særlig for forurensningsindikatorene gjort endringer i hvordan disse ble samordnet og rapportert (under koordinering av Klima- og forurensningsdirektoratet).

For et par indikatorer (dyreplankton og bunndyr) ble det også satt i gang tiltak for å operasjonalisere disse indikatorene: For dyreplankton – artssammensetning ble det i 2009 tildelt midler for opparbeiding av data slik at indikatoren kan rapporteres, ordinært for første gang til rapporteringen fra Overvåkingsgruppen i 2011. Målet er at det samme skal være aktuelt for bunndyr, men der gjenstår det å identifisere hva som skal prioriteres og hvordan dette arbeidet skal organiseres.
Det ble tidlig klart at de indikatorene som var vedtatt i forvaltningsplanen ikke ga det optimale bildet for økosystemevalueringen, og det ble særlig påtagelig at vi manglet indikatorer for (menneskelig) påvirkning/aktivitet, samt effekt av denne påvirkningen/aktiviteten, og dessuten indikatorer for effekt av klimaendring og annen ytre påvirkning. Også andre begrensninger i overvåkingssystemet ble identifisert, og i rapportene fra Overvåkingsgruppen i 2008 og 2009 kom det flere forslag om nye indikatorer:

Siden det var ønskelig med en bredere faglig dekning av indikatorarbeidet enn det som ble dekket innad i Overvåkingsgruppen ble det vedtatt at vi skulle ha en workshop der de relevante faglige aktørene ble invitert til å delta. En slik workshop ble derfor gjennomført 11.-12. januar 2010 i Trondheim.

Arbeidet med forurensningsindikatorene har kommet relativt langt og var ikke tema på indikator workshopen til overvåkingsgruppen. Det påpekes imidlertid at det er behov for å gjennomgå indikatorsettet i tiden framover, for å kontinuerlig sikre at de fanger opp ny viten og er innbyrdes samstemte. Dette gjelder både arter som er valgt ut og hvilke stoffer som blir prioritert. I tillegg er det behov for å se indikatorene i sammenheng med de foreslåtte indikatorene for Norskehavet og etter hvert også Nordsjøen.