Logo-banner

Overvåkingsgruppens arbeid

En av overvåkingsgruppens viktigste oppgaver er å rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

Indikatorer

Relevante overvåkingsresultater blir innhentet og rapportert i form av indikatorer.

Rapporter

Overvåkingsgruppen sammenstiller deretter all tilgjengelig informasjon og gir en samlet vurdering av status og utvikling i miljøtilstanden i forvaltningsområdet.

Koordinering av overvåking

Overvåkingsgruppen skal også bidra til god samordning i gjennomføringen av overvåking av de marine økosystemene i norske havområder knyttet til de helhetlige forvaltningsplanene.

Arbeidet er pågående, men overvåkingsgruppen anbefaler at alle institusjoner bruker ”Nasjonalt toktprogram"  aktivt i planlegging og koordinering av overvåking til havs.